Partnerzy

Association for Economic and Social Development

ADES (Association for Economic and Social Development) z Curtea de Arges, Rumunia, to organizacja non-profit, zarejestrowana jako NGO w czerwcu 1995. Misją ADES jest pomoc w tworzeniu sprzyjających warunków społecznych i ekonomicznych w Rumunii, w profesjonalny, etyczny i odpowiedzialny sposób.

Misja ta jest realizowana poprzez dążenie do następujących celów: rozwój umiejętności zawodowych i zwiększanie efektywności pracy, wspieranie MŚP w rozwoju i ekspansji rynkowej, polepszenie warunków społecznych i ekonomicznych w społecznościach lokalnych.

Od 1995, ADES z powodzeniem opracował i wdrożył ponad 30 projektów, finansowanych z  funduszy UE, Banku Światowego, Ambasady USA,  Europejskiego Programu Rozwoju Biznesu, Fundacji na rzecz społeczeństwa otwartego, czy Charity Know How Fund. ADES ściśle współpracuje ze społecznościami lokalnymi, wyszukując źródła finansowania i wspierając partnerów w realizacji projektów dotyczących rozwoju społeczno-ekonomicznego. Partnerzy ADES to lokalne władze samorządowe, firmy, organizacje NGO i szkoły.

Strona: adescda.ro


CARDET

CARDET jest jednym z wiodących ośrodków badawczo-rozwojowych we wschodnim regionie Morza Śródziemnego, posiadającym doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu projektów, budowaniu potencjału instytucjonalnego oraz w e-learningu. CARDET zrealizował wiele projektów związanych z rozwojem innowacji, przedsiębiorczości i dostępu do rynku pracy. CARDET prowadzi krajową inicjatywę mającą na celu zbadanie najlepszych praktyk w zakresie współpracy środowisk akademickich i przemysłu, w celu wspierania przedsiębiorczości i promowania zdolności do zatrudnienia wśród lokalnej społeczności i na rynku.

CARDET to międzynarodowy zespół ekspertów, o wieloletnim, ponadnarodowym doświadczeniu w badaniach, ewaluacji, przedsiębiorczości, zdolności do zatrudnienia, upodmiotowienia młodzieży, myślenia projektowego, innowacji, edukacji i rozwoju zasobów ludzkich.

Strona: cardet.org


CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI

Centre for Creative Development “Danilo Dolci”, utworzono w oparciu o pracę społeczną i edukacyjną Danilo Dolci i jego współpracowników, która rozpoczęła się we wschodniej Sycylii, w 1952. Centrum wyrosło z potrzeby zaoferowania lokalnym społecznościom rozwiązań ich codziennych problemów, a w roku 1958 zmieniło nazwę na Centre of Studies and Initiatives for Full Employment, mając na celu wspieranie rozwoju społecznego  I ekonomicznego lokalnych społeczności.

Obecnie,  Centre for Creative Development “Danilo Dolci” jest stowarzyszeniem non-profit, angażującym osoby dorosłe i młodzież, działającym w oparciu o projekty edukacyjne realizowane wspólnie ze szkołami, uniwersytetami, oraz innymi stowarzyszeniami, na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

Strona: en.danilodolci.org


Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) to organizacja pozarządowa założona w 2004 przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli i działaczy społecznych z Rzeszowa. CWEP współpracuje z firmami i organizacjami edukacyjnymi. Misją stowarzyszenia jest wzrost jakości szkoleń i kształcenia na każdym poziomie i w każdej formie, jak również promowanie przedsiębiorczości oraz integracji grup społecznych niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia. Celem CWEP jest promowanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań temu służących.

Szczegółowe cele stowarzyszenia to zwiększenie dostępności, jakości i skuteczności kształcenia we wszystkich grupach wiekowych, promocja i wsparcie kształcenia osób dorosłych, uczenie się przez całe życie, e-learning i wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z całej Europy, wzmacniając pozycję ekonomiczną przedsiębiorstw oraz dostarczając innowacyjne platformy internetowe.

Strona: cwep.eu


KNOW AND CAN LTD

KNOW AND CAN LTD powstało w 2013 roku i zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem kursów edukacyjnych. Główne działania KNOW AND CAN obejmują:

 • Kursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w zakresie programu szkolnego;
 • Szkolenia w ramach edukacji nieformalnej;
 • Kursy językowe;
 • Tworzenie projektów;
 • Tłumaczenia;
 • Doradztwo osobowe i zawodowe;
 • Educational consulting
 • Doradztwo w zakresie edukacji;
 • Narodowa i międzynarodowa turystyka edukacyjna;
 • Marketing i publikacje;
 • Organizacja seminariów, konferencji, dyskusji, itp.

Główne cele KNOW AND CAN LTD to: opracowywanie i wykorzystanie specjalistycznych programów mających na celu rozwój umiejętności społecznych i obywatelskich dzieci, młodzieży i osób dorosłych; wykorzystanie nowoczesnych metod i technologii do rozwoju edukacji poza formalnej; szkolenie specjalistów w dziedzinie edukacji poza formalnej;

KNOW AND CAN prowadzi szereg kursów nieformalnych oraz działań powiązanych ze zwiększaniem umiejętności społecznych trenerów i edukatorów.

KNOW AND CAN LTD współpracuje z niezależnymi konsultantami i ekspertami, z bogatym doświadczeniem w dziedzinie psychologii, pedagogiki, filozofii, edukacji, i tym podobnych.

Główne działania KNOW AND CAN LTD to: opracowywanie i realizacja projektów; udział w krajowych i międzynarodowych projektach i programach; organizowanie i współpraca przy realizacji regionalnych, lokalnych, krajowych i międzynarodowych imprez o charakterze edukacyjnym; organizowanie seminariów, warsztatów, panelów dyskusyjnych i innych wydarzeń służących wymianie pomysłów i dobrych praktyk w zakresie popularyzacji edukacji poza formalnej; nawiązywanie kontaktów i współpracy z organami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji; organizowanie kursów dla specjalistów pracujących w sferze edukacji nieformalnej; turystyka kulturalna i edukacyjna;

KNOW AND CAN LTD ma duże doświadczenie w obszarze edukacji nieformalnej i szkoleń. Organizacja koncentruje się na zwiększeniu jakości szkoleń i umiejętności zawodowych trenerów. Nasi członkowie mają duże doświadczenie w organizowaniu wydarzeń edukacyjnych, takich jak warsztaty, Szkolenia, seminaria, z wykorzystaniem metod kształcenia nieformalnego.

Członkowie organizacji KNOW AND CAN LTD mają doświadczenie zarówno w zakresie uczestnictwa, jak i koordynacji różnych projektów, w ramach krajowych i międzynarodowych programów, związanych z aktywnym obywatelstwem, umiejętnościami przywódczymi, przedsiębiorczością, umiejętnościami pracy, ekologią, edukacją itp. Brali udział w różnych programach, krajowych i międzynarodowych, szkoleniach międzynarodowych, które wyposażyły ich w wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin, dzięki czemu mogą skutecznie realizować projekty o różnej tematyce.

Strona: znamimogakariera.com


FyG Consultores

FyG Consultores jest firmą konsultingową specjalizującą się we wspieraniu firm i innowacyjnych rozwiązaniach powiązanych ze strategią rozwoju i wchodzenia na rynki międzynarodowe firm z obszaru MŚP i Start-Up. Założone w 2001, FyG Consultores jest obecne na rynkach międzynarodowych pomagając firmom w określeniu strategii rozwoju i ekspansji. Jako dostawca innowacyjnych rozwiązań, oferujemy wartość dodaną poprzez międzynarodowe wdrożenie metodyki, innowacyjne formuły, metody współpracy w międzynarodowych konsorcjach, wiedzę w obszarze HR i szkoleń, przez co nasza firma jest w stanie pomóc w rozwoju i wejściu na rynki międzynarodowe przedsiębiorcom i MŚP.

FyG Consultores jest również firmą szkoleniową, specjalizującą się w obszarze przedsiębiorczości i szkoleniach dla Start Up-ów oferując: edukację w zakresie biznesu, innowacji, kreatywności i umiejętności miękkich. Przez ostatnie lata firma opracowała i wdrożyła wiele projektów międzynarodowych, dotyczących zakładania i rozwoju form zatrudnienia, zarządzania, internacjonalizacji, grywalizacji oraz innowacji w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości.

Strona: fygconsultores.com