DECENT

Digital strategies of Enhancement of the basic skills among adult
as a ChancE to fight agaiNst functional illiTeracy

Numer projektu: 2017-1-RO01-KA204-037242

DECENT to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, Akcja 2 (Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk), partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji dorosłych. Projekt jest wdrażany przez 6 partnerów, z dużym doświadczeniem w realizacji podobnych projektów: ADES (Rumunia), CWEP (Polska), Znam I Moga Ltd (Bułgaria), CARDET (Cypr), FYG Consultores (Hiszpania) i CSC (Włochy). Łączna kwota dofinansowania projektu to 200,826 Euro.

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności walki z analfabetyzmem funkcjonalnym wśród osób o niskich kwalifikacjach i zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzącym z sześciu krajów UE. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie sześciu modułów kursu “Decent Life without Functional Illiteracy” oraz e-narzędzia/platformy e-learningowej wspomagającej walkę z analfabetyzmem funkcjonalnym, która ustanowi ramy do dialogu i współpracy w zakresie eliminowania tej dysfunkcji za pomocą narzędzi cyfrowych.

Osoby o niskich kwalifikacjach, zagrożone wykluczeniem społecznym (długotrwale bezrobotni, zagrożenia biedą, o niskim poziomie wykształcenia) są grupą docelową projektu. Równocześnie, projekt skierowany jest do instytucji wspierających opiekę nad osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym (centra nauki dla osób dorosłych, instytucje opieki społecznej, szkoły dla dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, stowarzyszenia wspierające walkę z analfabetyzmem funkcjonalnym i wykluczeniem społecznym), oferując im skuteczne narzędzia wspomagające ich pracę.

Dzięki działaniom podjętym w projekcie, sześciu partnerów zamierza zwiększyć podstawowe umiejętności w zakresie “czytania ze zrozumieniem”, “wykonywania prostych obliczeń”, “efektywnej komunikacji”, “wykorzystania nowoczesnych technologii”, jak również ogólnego zrozumienia i wykorzystania tekstów i działań matematycznych w życiu codziennym i pracy, wśród osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednocześnie, działania podejmowane w projekcie, będą miały na celu zwiększenie świadomości problem wśród nauczycieli osób dorosłych, i przekazanie im zbioru metod i narzędzi, które pomogą im w eliminowaniu analfabetyzmu funkcjonalnego wśród osób dorosłych.