Εταίροι

Association for Economic and Social Development

To ADES (Σύνδεσμος για Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη /Association for Economic and Social Development) από την Curtea de Arges της Ρουμανίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε τον 1995. Η αποστολή του ADES είναι η δημιουργία θετικής κοινωνικής και οικονομικής αλλαγής στις κοινότητες σε όλη τη χώρα, με τρόπο επαγγελματικό, ηθικό και υπεύθυνο.

Η αποστολή του υλοποιείται μέσα από τους ακόλουθους στόχους: ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και αύξηση εργατικής παραγωγικότητας, στήριξη της ανάπτυξης και της επέκτασης ΜΜΕ, βελτίωση κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών σε κοινότητες.

Από το 1995, το ADES έχει αναπτύξει και υλοποιήσει πάνω από 30 προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Αμερικανική Πρεσβεία, το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, το Ίδρυμα για μια Ανοιχτή Κοινωνία, τον οργανισμό Know How Fund. Το ADES έχει συνεργαστεί στενά με κοινότητες και χρηματοδοτικούς οργανισμούς, και έχει εμπλέξει μεγάλο αριθμό εταίρων στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Ανάμεσα στους εταίρους αυτούς βρίσκονται τοπικές αρχές, εταιρίες, ΜΚΟ και σχολεία.

Ιστός: adescda.ro


CARDET

Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πληθώρα προγραμμάτων ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Το CARDET ηγείται ενός εθνικού προγράμματος που μελετά τις καλές πρακτικές συνεργασίας ανάμεσα στη βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την προώθηση της απασχολησιμότητας στην τοπική αγορά και κοινωνία.

Το CARDET αποτελείται από μια διεθνή ομάδα ειδικών με πολυετή εμπειρία στην έρευνα, αξιολόγηση, επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη απασχολησιμότητας, ανάπτυξη επαγγελματικής απόδοσης, ενδυνάμωση νεολαίας, design thinking, καινοτομία, εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Ιστός: cardet.org


CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI

Το Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης Danilo Dolci ιδρύθηκε στην Ανατολική Σικελία το 1952, βασισμένο στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο του Danilo Dolci και των συνεργατών του. Το Κέντρο προέκυψε μέσα από την ανάγκη να δημιουργηθεί στις κοινότητες ένα περιβάλλον όπου θα μπορούσαν να επιλυθούν προβλήματα μέσα από τακτικές συναντήσεις με τους ανθρώπους. Το 1958 η οργάνωση μετονομάστηκε ως Κέντρο Μελετών και Πρωτοβουλιών για Πλήρη Απασχόληση με στόχο την προώθηση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής.

Σήμερα, το Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης Danilo Dolci είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση νέων και ενηλίκων η οποία πραγματοποιεί προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, σε συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, οργανώσεις και κοινωνικές ομάδες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Ιστός: en.danilodolci.org


Centre For Education And Entrepreneurship Support

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Επιχειρηματικής Στήριξης –  Centre For Education And Entrepreneurship Support (CWEP) – είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2004 από επιχειρηματίες, εκπαιδευτικούς και ακτιβιστές από το Rzeszów. Το CWEP συνεργάζεται με επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αποστολή του είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και όλες τις μορφές και η προώθηση της παραγωγικότητας με στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής ανάμεσα στους πολίτες, πέρα από διαφορές φύλου, ηλικίας και εθνικότητας. Στόχος του CWEP είναι η προώθηση και εφαρμογή βέλτιστων λύσεων που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας, της ποιότητας και της αποδοτικότητας της εκπαίδευσης για όλους, η προώθηση και η συμβολή στην εκπαίδευση ενηλίκων, στη δια βίου μάθηση, στην ηλεκτρονική μάθηση, και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στην επιχειρηματικότητα. Ο Οργανισμός συνεργάζεται με πολλούς εταίρους από την Ευρώπη με στόχο την ενδυνάμωση της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για εταιρίες.

Ιστός: cwep.eu


KNOW AND CAN LTD

Το KNOW AND CAN LTD ιδρύθηκε το 2013 και δραστηριοποιείται στη διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι βασικές  δραστηριότητες του KNOW AND CAN περιλαμβάνουν:

  • Εκπαιδευτικά προγράμματα τυπικής μάθησης για παιδιά και νέους
  • Εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης
  • Μαθήματα γλωσσών
  • Ανάλυση προγραμμάτων
  • Μεταφράσεις;
  • Προσωπική και επαγγελματική καθοδήγηση
  • Εκπαιδευτική καθοδήγηση
  • Εκπαιδευτικό τουρισμό σε τοπικό και διεθνές επίπεδο
  • Διαφημίσεις και εκδόσεις
  • Διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων, συνεδρίων, συζητήσεων, κλπ.

Βασικοί στόχοι του KNOW AND CAN LTD είναι: η ανάπτυξη και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ενεργούς πολιτότητας για παιδιά, νέους και ενήλικες, η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών για την ανάπτυξη μη τυπικής μάθησης, η εκπαίδευση ειδικών χρησιμοποιώντας μη τυπική εκπαίδευση.

Το KNOW AND CAN διοργανώνει μια πλειάδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων νέων και ενηλίκων, και επαγγελματικών δεξιοτήτων εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών.

Το KNOW AND CAN LTD συνεργάζεται με ανεξάρτητους σύμβουλους και ειδικούς με πλούσια εμπειρία στους τομείς της νεολαίας, ψυχολογίας, παιδαγωγικών, φιλοσοφίας, εκπαίδευσης, κλπ.

Οι βασικές δραστηριότητες του KNOW AND CAN LTD είναι: ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων, συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράμματα και δράσεις, διοργάνωση και συνεργασία για την υλοποίηση περιφερειακών, τοπικών, εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, διοργάνωση τακτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων, συζητήσεων και άλλων εκδηλώσεων για ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών με στόχο τη διάδοση της μη τυπικής εκπαίδευσης, σύναψη επαφών και συνεργασιών με κυβερνητικές υπηρεσίες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς όσον αφορά στην εκπαίδευση, διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ειδικούς στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τουρισμό.

Το KNOW AND CAN LTD διαθέτει πλούσια εμπειρία στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες του επικεντρώνονται στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών. Τα μέλη μας έχουν μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, όπως εργαστήρια, εκπαιδεύσεις και σεμινάρια, εφαρμόζοντας μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης.

Τα μέλη του KNOW AND CAN LTD έχουν εμπειρία τόσο στη συμμετοχή όσο και στο συντονισμό εθνικών και διεθνών προγραμμάτων σε σχέση με την ενεργό πολιτότητα, ηγετικές δεξιότητες, επιχειρηματικότητα, επαγγελματικές δεξιότητες, οικολογία, εκπαίδευση, κλπ. Έχουν διοργανώσει και συμμετέχει σε πληθώρα από εθνικά και διεθνή προγράμματα κατάρτισης, από τα οποία αποκόμισαν χρήσιμες γνώσεις και εμπειρία σε διάφορους τομείς, για να είναι σε θέση να συντονίζουν διάφορα προγράμματα.

Ιστός: znamimogakariera.com


FyG Consultores

Η συμβουλευτική εταιρία FyG Consultores ειδικεύεται στον τομέα της ανάπτυξης επιχειρήσεων και σε λύσεις καινοτομίας σε σχέση με την στρατηγική και τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και των Start-Up. Η FyG Consultores ιδρύθηκε το 2001 και διαθέτει παρουσία στις διεθνείς αγορές, βοηθώντας τις εταιρίες να αναπτύξουν στρατηγικές που θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν σε ξένες αγορές. Η εταιρία παρέχει καινοτόμες λύσεις, προσφέροντας αξία στις επιχειρήσεις μέσα από την εφαρμογή διεθνούς επαγγελματικής μεθοδολογίας για ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων,  συνεργασία με συνεταιρισμούς εξαγωγών και άλλους εταίρους, επιλογή ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευση σε θέματα διεθνοποίησης. Με αυτό τον τρόπο, βοηθά τις εταιρίες να μπουν δυναμικά σε διεθνείς αγορές και να αναπτυχθούν.

Η FyG Consultores είναι επίσης οργανισμός παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με ειδίκευση στην επιχειρηματικότητα και στα Start Up, παρέχοντας κατάρτιση στους ακόλουθους τομείς: στρατηγική επιχειρήσεων, καινοτομία, δημιουργικότητα και μαλακές δεξιότητες. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει και υλοποιήσει διάφορα προγράμματα ευρωπαϊκών συνεργασιών, όσον αφορά σε δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων, απασχολησιμότητα, διοίκηση, εκπαίδευση Start Up, διεθνοποίηση, δημιουργία παιχνιδιών και Καινοτομία στην Επιχειρηματική Εκπαίδευση.

Ιστός: fygconsultores.com