Партньори

Association for Economic and Social Development

ADES (Асоциация за икономическо и социално развитие) от Куртю ди Арджеш, Румъния, е организация с нестопанска цел, която стана юридическо лице през юни 1995 г. Мисията на ADES е да създаде положителни социални и икономически промени в общностите в Румъния по професионален, етичен и отговорен начин.

Тази мисия се реализира чрез постигане на следните цели: развиване на професионални умения и увеличаване на производителността на труда, подпомагане на развитието и разширяването на МСП, подобряване на социалните и икономически условия в местните общности.

От 1995 г. АДЕС успешно е разработила и реализирала над 30 проекта, финансирани от Европейския съюз, Световната банка, Посолството на САЩ, Европейската програма за развитие на бизнеса, Фондация  Отворено Общество, Фонда за благотворителност. ADES работи в тясно сътрудничество с общностите, източниците на финансиране и партньорите по изпълнението, за да изпълни проекти за социално-икономическо развитие. Тези партньори включват местни публични органи, компании, НПО и училища.

Уеб: adescda.ro


CARDET

CARDET е един от водещите центрове за научноизследователска и развойна дейност в региона на Източното Средиземноморие с опит в подготовката и изпълнението на проекти, изграждането на умения и способности, както и електронното обучение. CARDET е реализирала многобройни проекти, свързани с развитието на иновациите, предприемачеството и достъпа до пазара на труда. CARDET води инициатива в цялата страна за проучване на най-добрите практики в начина, по който академичните среди и индустрията си сътрудничат в подкрепа на предприемачеството и насърчаване на пригодността за заетост в местната общност и пазара.

CARDET обединява международен екип от експерти с десетилетен глобален опит в областта на изследванията, оценката, предприемачеството, развитието на заетостта, изграждането на професионални умения, включването на младите хора в управлението, дизайнерското мислене, иновациите, образованието и развитието на човешките ресурси.

Уеб: cardet.org


CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI

Центърът за творческо развитие „Данило Долчи“ е създаден на базата на опита на социалната и образователната работа на Данило Долчи и неговите сътрудници, която започва през 1952 г. в Източна Сицилия. Създаването на центъра произтича от необходимостта да се предложат на местните общности реалности ангажирани с практическото решаване на проблемите, възникнали по време на редовните срещи с местните хора. През 1958 г. е преименуван в Център за изследвания и инициативи за пълна заетост с цел насърчаване на икономическото и социалното развитие в локален мащаб.

Днес Центърът за творческо развитие „Данило Долчи“ е сдружение с нестопанска цел, в което участват млади и възрастни, които действат предимно чрез проекти в областта на образованието, осъществявани в сътрудничество с училища, университети, институции, сдружения и социални групи както на местно  така и на международно ниво.

Уеб: en.danilodolci.org


Centre For Education And Entrepreneurship Support

Центърът за подкрепа на образованието и предприемачеството (CWEP) е неправителствена организация, основана през 2004 г. от група предприемачи, учители и социални активисти от гр Жешов. CWEP си сътрудничи с бизнеса и образователните институции. Мисията на CWEP е да повиши качеството на образователното обучение на всички нива и във всичките му форми, както и да насърчи предприемачеството, да се насърчи интеграцията на всяка социална група, независимо от пол, възраст и етнически произход. Целта на CWEP е да популяризира и прилага най-добрите решения, които служат на тази цел.

Една от целите е да се подобри достъпността, качеството и ефикасността на образованието за всички хора, да се насърчи и да се допринесе за образованието за възрастни, ученето през целия живот, електронното обучение и използването на нови технологии в образованието и предприемачеството. Асоциацията работи с много партньори от Европа, за да укрепи икономическото положение на предприятията и осигурява онлайн платформи за фирми.

Уеб: cwep.eu


KNOW AND CAN LTD

Знам и Мога ЕООД е създадена през 2013 г. и работи за организирането и провеждането на образователни курсове. Основните дейности на Знам и Мога включват:

  • Образователни курсове за деца и младежи в сферата на традиционното образование;
  • Обучения в областта на неформалното образование;
  • Езикови курсове;
  • Разработване на проекти;
  • Преводи;
  • Лично и професионално консултиране;
  • Образователни консултации;
  • Национален и международен образователен туризъм;
  • Реклама и издателска дейност;
  • Организиране и провеждане на семинари, конференции, дискусии и др.

Основните цели на Знам и Мога ЕООД са: разработване и прилагане на специализирани програми, насочени към развиване на социални и граждански умения на деца, младежи и възрастни; прилагане на съвременни методи и технологии за развитие на неформалното образование;  обучение на специалисти в сферата на неформалното образование.

Знам и Мога ЕООД провежда разнообразни неформални курсове и дейности, свързани с подобряване на социалните умения за младежи и възрастни и професионални умения за обучители и преподаватели.

Знам и Мога ЕООД работи с независими консултанти и експерти с богат опит в областта на младежта, психологията, педагогиката, философията, образованието и др.

Знам и Мога Еоод има богат опит в областта на неформалното образование и обучения. Основният фокус на дейностите е повишаването на качеството на обученията и професионалните умения на обучителите. Нашите членове имат голям опит в организирането на образователни мероприятия, които включват семинари, обучения, семинари, използващи методите на неформалното образование.

Уеб: znamimogakariera.com


FyG Consultores

FyG Consultores е консултантска компания, специализирана в развитието на бизнеса и иновативни решения, свързани със стратегията и интернационализацията на МСП и стартиращите фирми. Основана през 2001 г., FyG Consultores присъства на международните пазари, като помага на компаниите да определят стратегии, които им позволяват да растат на международните пазари и в международния бизнес. Като доставчик на иновативни решения, допринася за добавяне на бизнес стойност чрез международно прилагане на методологията на професионално ниво, иновативни формули, методи на сътрудничество в експортни консорциуми и партньорства, избор на HR и обучение по интернационализация, компанията успява да ускори международния бизнес ръста на МСП и предприемачите.

FyG Consultores също така е компания за обучение и тренинги, специализирана в предприемачеството и обучението по стартиращи методики, като предоставя: обучение по бизнес стратегии, иновации, творчество и меки умения. През последните години е разработила и реализирала редица европейски проекти за международно сътрудничество, занимаващи се с създаване и развитие на предприятия, пригодност за заетост, управление, обучение по стартиращи методики, интернационализация, геймификация и иновации на предприемаческото обучение.

Уеб: fygconsultores.com