1. Home
 2. Docs
 3. Новият дигитален език
 4. Тренинги
 5. Характеристики на новия дигитален език

Характеристики на новия дигитален език

Предходната част представи историята на езика и процесът на еволюцията му. Очевидно, той все още се изменя. Важен момент е появата на Интернет и отварянето на обществото към по – широки комуникации във виртуална среда. Дефинирани са следните характеристики на езика, използван в Интернет[1]:

 • съкратен начин на комуникация
 • специализиране
 • стилистична обработка
 • създаване на жаргони [2].

Съкратеният начин на комуникация представлява използване на различни типове емотикони, абревиатури (акроними). Тази способност ускорява времето за писане на съобщение, но също така прави възможно показването на емоции, които изпитваме (например чрез емотикони и емоджита).

Примери за емотикони например са:

 • 😉 –щастливо
 • 🙁 –тъжно
 • 😮 –изненадано
 • :-S –обезпокоено

Акронимите се използват, за да се ускори писането на съобщения. Например:

 • AFK – Away from keyboard, Далеч от клавиатурата
 • ASAP – As soon as possible, Възможно най – скоро
 • BRB – Be right back, Връщам се веднага
 • FYI – For your information. За ваша информация

Друга характерна черта на дигиталният език е специализирането. То е свързано с употребата на професионална терминология, когато се описват дейности или обекти на английски език, свързани с Интернет и технологиите. Стилизирането на интернет езика  представлява формулирането на думи, чрез трансформирането на чужди думи, например от английски на родния език на говорещия.

Последната характеристика е създаването на жаргон. Това е създаването на нови думи, трансформирайки съществуващи думи или придаването им на ново значение.[3]

Безспорно езикът, който срещаме в Интернет е различен от използвания в реалния живот. Дигиталната реч, поради недостигът на директен контакт с другия човек, създава универсални разпознаваеми начини за предаване на съдържание. Например използването само на главни букви символизира крещене, а комбинацията от главни и малки е знак за ирония.[4] Интернет потребителите не се придържат към строгите правила за правопис. Фокусирайки се над скоростта на разговора, не обръщат внимание на важността да се започне изречение с главна буква или използването на пунктуация, особено удивителни знаци.

Новият дигитален език се характеризира със заместването на текст с картинка и не само с гореспоменатите емотикони. Интернет комуникацията се самоуправлява със свои правила, могат да се намерят както позитивни, така и негативни аспекти. Това е следващата част от статията, озаглавена „Позитиви и негативи на комуникацията в Интернет“.

[1] A. Martens, Formy i normy – język komunikacji internetowej, rozważania wstępne, Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 2 www.komunikacjaspoleczna.edu.pl

[2] B. Aouil, M. Kajdasz-Aouil, 2007: Internet jako środowisko komunikacyjne; w: M. Tanaś (red.): Kultura i język mediów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”; 61-89.

[3] A. Panek, Język w przestrzeni Internetu, Przestrzeń społeczna nr 1/2016 (11) str. 5.

[4] J. Grzenia, Strona WWW jako forma dialogowa [w:] Druga internetowa konferencja naukowa „Dialog a nowe media”, http://dialog.us.edu.pl/, PDF, s. 4.

Was this article helpful to you? Yes 4 No